Trang chủ Bốt gác phòng thủ

Bốt gác phòng thủ

Bốt gác phòng thủ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quan trọng khỏi các mối đe dọa.